Vzory tlačív

Stavebné

pdf-16  Ohlásenie drobnej stavby
pdf-16  Ohlásenie stavebných úprav
pdf-16  Návrh na vydanie územného rozhodnutia
pdf-16  Žiadosť o stavebné povolenie
pdf-16  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
pdf-16  Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
pdf-16  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
pdf-16  Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
pdf-16  Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
pdf-16  Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie
pdf-16  Žiadosť o zmenu lehoty dokončenia stavby
pdf-16  Žiadosť o povolenie umiestnenia informačného, reklamného, propagačného zariadenia
pdf-16  Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie alebo užívanie malého zdroja znečistenia
pdf-16  Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby - studne
pdf-16  Žiadosť o vydanie povolenia na odber podzemných vôd
pdf-16  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre vodnú stavbu - studňu
pdf-16  Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie
pdf-16  Žiadosť o určenie súpisného čísla od 1.7.2015
pdf-16  Žiadosť o určenie súpisného čísla pred 1.10.1976
pdf-16  Žiadosť o zmenu alebo zrušenie súpisného čísla

Daňové

pdf-16  Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti FO a PO    
pdf-16  Poučenie na vyplnenie daňového priznania
pdf-16  Potvrdenie o podaní priznania 
pdf-16  Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti fyzická osoba
pdf-16  Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti právnická osoba
pdf-16  Oznámenie k dani za psa FO a PO
pdf-16  Ohlásenie zmeny TKO
pdf-16  Evidenčný list psa
pdf-16  Dohoda spoluvlastníkov na podanie daňového priznania
pdf-16  Hlásenie k dani za ubytovanie
pdf-16  Žiadosť o preúčtovanie úhrady (daň z nehnuteľností, TKO)
pdf-16  Žiadsoť o vrátenie preplatku (daň z nehnuteľností, TKO)

Ostatné

pdf-16  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
pdf-16  Oznámenie o výrube drevín
pdf-16  Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR)
pdf-16  Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o zápise v evidencii SHR
pdf-16  Oznámenie o zrušení činnosti SHR
pdf-16  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
pdf-16  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti
pdf-16  Potvrdenie o bezinfekčnosti
pdf-16  Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby
pdf-16  Vyhlásenie a súhlas
pdf-16  Žiadosť o zabezepčenie poskytovania sociálnej služby
pdf-16  Dohoda o prenájme kultúrneho domu
pdf-16  Oznámenie o konaní podujatia
pdf-16  Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
pdf-16  Čestné vyhlásenie žiadateľa k žiadosti o dotácia
pdf-16  Čestné vyhlásenie k žiadosti o dotáciu
pdf-16  Vyúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu obce
pdf-16  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt
pdf-16  Prihlasovací lístok na prechodný pobyt
pdf-16  Odhlasovací lístok z trvalého pobytu
pdf-16  Oznámenie zmeny trvalého pobytu pre REGOB
pdf-16  Oznámenie o prihlásení na prechodný pobyt pre REGOB
pdf-16  Potvrdenie o pobyte
pdf-16  Návrh na zrušenie trvalého pobytu