Všeobecne záväzné nariadenia

Rok 2017

pdf-16 VZN č. 2/2017 záväzná časť ÚPN SÚ Žiar - ZaD č. 2
pdf-16 VZN č. 2/2017 záväzná časť ÚPN SÚ Žiar - ZaD č.2 - návrh
     
Grafická príloha k VZN č. 2/2017   
pdf-16 VZN č. 1/2017 o evidencii a vodení psov 
pdf-16 VZN č. 1/2017 o evidencii a vodeni psov - návrh

Rok 2016

pdf-16 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
pdf-16 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií... - návrh

pdf-16 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žiar
pdf-16 Podrobný popis nakladania s odpadmi-príloha k VZN
pdf-16 VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Žiar - návrh

Rok 2015

pdf-16 VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne          odpady
pdf-16 VZN č. 1/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne          odpady-návrh

Rok 2014

pdf-16 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf-16 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady-návrh
pdf-16 VZN č. 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp


Rok 2013

pdf-16 VZN č. 1/2013 o financovaní CVČ zriadených mimo územia obce Žiar v roku 2013

Rok 2012

pdf-16
VZN č. 2/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf-16  VZN č. 1/2012  zmena a doplnenie VZN o opatrovateľskej službe č. 2/2011

Rok 2011

pdf-16  VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf-16  VZN č. 2/2011 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby
pdf-16  Platné Všeobecne záväzné nariadenie pre rok 2011 si môžte stiahnúť